Döda

 m avskriften av Västra Karups dödbok 1689-1861

Dödboksanteckningar för Västra Karup, Bjäre hd, Kristianstads län, finns bevarade sedan 1689. Serien innehåller dock luckor. Under år 1771 slutar notiserna i april. För 1772 finns endast två notiser. År 1773 är ofullständigt och 1774 saknas helt liksom även åren f o m 1795 t o m 1800

Död- och begravningsnotiserna för västra Karup är under åren 1689 - sept 1836 förda tillsammans med födelse- och dopnotiser i arkivserie C och därefter i serie F

C:1 (1689-1734) C:2 (1738-1773) C:3 (1775-1794) C:4 (1801-sept 1836)

F:1 (jan 1836-1861)

Med hänsyn till innehållet i dödsnotiserna kan materialet uppdelas i en äldre och en yngre del. I den äldre delen, som omfattar tiden 1689 fram till 1748, saknas uppgifter om dödsdatum, dödsorsak och ålder. Endast begravningsdag anges. I den yngre delen, som tar sin början år 1748, tillkommer dödsdatum samt dödsorsak och ålder. Mot bakgrund av dessa förhållanden har registret delats upp i två delar med var sitt utskriftsformat.

Materialet i föreliggande register omfattar åren 1689 till 1861. För upprättandet av registret har datormediet ytnyttjats.

Överföringen till datormediet har skett i två etapper. Under den första etappen, som omfattar åren 1689 t o m 1783, har registreringen skett på ABC 80 med användande av registreringsprogrammet DISREG. För tiden f o m 1784 har registreringen skett på Macintosh i databaser som konstruerats med hjälp av databassystemet "4th DIMENSION". All registrering enligt DISREG har senare överförts till databaser enligt "4th DIMENSION" från vilket föreliggande register framställts via ordbehandlingsprogrammet MS Word.

I den äldre delen av registret, då endast begravningsdag finns angiven, har begravningar i allmännhet ägt rum på söndagar eller kyrkliga högtidsdagar. Dessa dagar är angivna med dagens kyrkliga benämning, i allmänhet på latin. För söndagen, som på latin heter DOMENICA, har oftast förkortningen Dom eller enbart D använts. En högtidsdag, FERIA, är i allmänhet förkortad med Fer. För översättning från kyrkotid till borgelig tid kan t ex " ALMANACKA 1600 - 1999 " av Sam Blixt utnyttjas.

Vid registreringen har eftersträvats att återge originaltexten så noga som möjligt. Detta gäller speciellt stavningen av egennamn och ortnamn. Beträffande benämningar av "verksamhet" och dödsorsak har inte alltid originalets stavning följts. Så t ex har inte alltid beaktats om originalets stavning varit "Sockenskomakaren" eller "Sockneskomakaren" eller om dödsorsaken varit "Bröstsiuka" eller "Bröstsjuka", "Ållderdom" eller "Ålderdom".

Vissa namn är ibland särskilt svåra att få en helt säker tolkning av. Dit hör gruppen Jöns-, Jons-, Jans-. Här har en troligast tolkning givits, som bör kontrolleras i kyrkbokens original.

När en kvinnas patronymikon avslutats med någon slags förkortning av "-dotter" har i allmänhet "-dotter" inskrivits i registret.

När namnet på en änkas avlidne man förekommer står i kyrkobokens tidigare år normalt "Salig" eller någon förkortning härav (t ex Sl:). Under senare år ersätts Salig med afliden förkortat afl eller avl.

I den yngre delen av registret har normalt endast dagen för dödsfallet angivits. När denna uppgift saknas anges begravningsdatum och när även denna saknar uppgift om dag (ev även månad) är detta angivet med -. Utlämnade uppgifter om namn, dödsorsak eller ålder är markerade på samma sätt.

Vid osäkerhet beträffande tolkningen avslutas ordet/talet med ?.

Införandet i datorn har skett från mikrokort och de svårlästa texterna har därefter kontrollerats mot originalhandlingarna vid landsarkivet i Lund. Vid tolkningen av särskilt svåra texter har Ulla Hedman-Björn givit en ovärderlig hjälp.

För varje notis under ett år har i databasen/registret i löpande följd införts ett bråktalssnummer av typen 1720,016.1. Till heltalsdelen, som anger året, är fogat ett fyrsiffrigt decimaltal där de första tre siffrorna tillåter 999 notiser per år. För att möjliggöra korrektion av vid registreringen ev utelämnade notiser utnyttjas den fjärde decimalen som tillåter nio utelämnade notiser mellan två ursprungligen införda notiser.

Vid utskriften av registret har notiser för tioårsperioder hållits samman i en följd med egen paginering (t ex 1690 -1699).

En förmodad dubbelregistrering har upptäckts. Notiserna f.o.m Dom 15 p Trin t.o.m Dom 22 p Trin för år 1716 innehåller samma data som samma dagar år 1715 !

Linköping i januari 1990

Bertil Koch