Födda

 Information om avskriften av Västra Karups födelse/dopbok 1689 - 1861

(Kyrktagning och faddrar är ej excerperade)
Födelse/dopnotiser för v Karup finns bevarade fom 10 post Trinitatis (4 aug) 1689. De är förda i arkivserie C. För tiden tom 1830 är de förda tillsammans med vigsel- och döddata.

Omfattningen av serie C för tiden 1689 - 1861:

C:1(1689-1737) C:2(1738 - 1773) C:3(1775 - 1792) C:4(1793 - 1854)

C:5(dublett 1811 - 1825) C:6(dublett 1826 - 1831) C:7(1836 - 1861)

Följande observeras beträffande kyrkobokens födelse/dopdata

I C:1 framgår av innehållsbladet att fol 31, som finns under år 1707, tillhör år 1706 och att fol 41 och 42, som finns under år 1711, tillhör år 1708.

I C:2 saknas för år 1767 ett blad omfattande månaderna feb till sept. För år 1771 saknas data efter 19 maj. För år 1772 saknas data efter 16 feb

I C:3 saknas år 1774 helt.

I C:4 saknas data för år 1795 efter 17/5. År 1796 saknas helt.

Datum är angivet som kyrkodag tom 1747 därefter som kalenderdatum.

Före juni 1770 är enbart dopdagen angiven och moders namn saknas (utom vid oä barn). Efter detta datum tillkommer födelsedatum (med få undantag i början) och moderns namn förekommer nu regelbundet. Moders ålder förekommer fom 1776. Saknas ålder står "-- år"

Födeledata för tiden 1836 - 1854 finns både i C:4 och C:7. I C:7 finns moderns ålder men inte i C:4. C:7 uppfattas som original och C:4 som kopia. När uppgifterna i de båda serierna inte stämmer överens har C:7 använts.

I databasen är uppgifterna (med få undantag) införda i den ordning de presenteras i födelse/dop-boken. Dopdatum är i allmänhet infört i kronologisk ordning. Födelsedatum kan däremot hoppa något fram och tillbaka.

Barn födda de sista dagarna av dec bör sökas under döpta i början av jan efterföljande år.

För åren 1775 till 1792 finns i några fall vissa uppgifter om den födde, bl a om utflyttning, tillagda ca 1812. Endast ett fåtal av dessa har excerperats.

Under 1840-talet börjar det för kvinnor förekomma patronymika/tillnamn med -son blandade med -dotter. Dessa är införda som de står.

Det förekommer att faders eller moders namn eller hemvist saknas där man kan förvänta sig dessa. I några fall har sådana saknade namn kunnat rekonstrueras genom sökning i databasen efter upprepade förekomster av de data som har presenterats. Med säkerhet rekonstruerade namn åtföljs av *. I annat fall är saknat namn ersatt med "namnlös". På samma sätt är saknad hemvist ersatt med "hemv.sakn.".

Vid införandet av person- och ortnamn har avsikten varit att följa originalets stavning. Då stavningen i en och samma notis eller dublettnotiser har kunnat växla (t ex Sven och Swen eller Pehr och Per) har inte alltid detta mål kunnat nås.

OBS Christina, Christian och Christier kan ofta vara svåra att skilja och kan därför var felaktigt införda. Detta gäller även Jöns, Jan och Jon.

Excerperingen är gjord från mikrokort. Svårtolkade data har kontrollerats i kyrkoboksoriginalen på landsarkivet i Lund. Kvarstående osäkra tolkningar åtföljs av "?".

Med hänsyn till att datum tom 1747 är angivet som kyrkodag och därfter som kalenderdatum förekommer utskrifterna från databasen i två något olika versioner, den ena aveende tiden tom 1747 och den andra fom 1748.

Utskrifterna har givits en paginering som i princip omfattar en period om 10 år.

I utskrifterna finns i vänsterkanten för varje år en löpande nummerserie "Post" för identifiering införd vid excerperingen.

För "Fader/Moder" är utskriftsordningen: förnamn, patronym, tillnamn, yrke/benämn. och hemvist. I det normala fallet då föräldrarna är man och hustru anges detta inte särskilt. Vid andra fall är moderns benämning oftast fästekvinna, trolovad, kvinnfolk eller piga.

I utskrifterna förekommer följande förkortningar: F=födelsedatum, D=dopdatum, oä=oäkta, tv=tvilling, nd=nöddop.

Patronymika är förkortade med S för sson och D för sdotter

Linköping i mars 1993

Bertil Koch